Algemene Voorwaarden

Croan B.V. Algemene voorwaarden

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden voor de zakelijke markt. Voor de consumentenmarkt hanteren we de algemene voorwaarden voor consumenten.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen door of namens Croan B.V. (verder te noemen Croan), op alle opdrachten aan Croan en op alle overeenkomsten betreffende dienstverlening waarbij Croan partij is, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever respectievelijk zijn rechtsopvolger is overeengekomen van deze voorwaarden af te wijken.

2. Definities

Croan: die aan opdrachtgever een aanbieding heeft gedaan of met opdrachtgever een verbintenis is aangegaan en die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Opdrachtgever: de partij aan wie Croan een aanbieding heeft gedaan of met wie
Croan een verbintenis is aangegaan.
Diensten: de door Croan te leveren diensten, waaronder onder meer te verstaan voorlichting, trainingen, opleiding, coaching, intervisie, supervisie.

3. Grondslag offertes

Croan zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Beschikbaar stellen van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

De opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde informatie die Croan nodig heeft om de uitvoering van de opdracht goed te laten verlopen. Opdrachtgever zorgt voor naleving van de in de offerte of opdrachtbevestiging overeengekomen afspraken betreffende trainingsruimte, audiovisuele hulpmiddelen, aantal deelnemers, en dergelijke. Croan behoudt zich het recht toe om de uitvoering van de opdracht op te schorten wanneer opdrachtgever niet aan de vastgelegde afspraken heeft voldaan.

5. Personeel

Croan kan in overleg met de opdrachtgever van uitvoerder wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van uitvoerder kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Croan plaatsvinden.
Het betrekken of inschakelen van derden door de opdrachtgever bij uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6. Uitvoering van werkzaamheden

Croan is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan stakingen, ongevallen, blokkades, ziekte van werknemers van Croan die bij de uitvoering betrokken zijn of door Croan ingeschakelde derden.
Croan behoudt zich het recht voor om bij cursussen/trainingen met een open inschrijving bij te weinig deelname een cursus/training op te schorten of te annuleren, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Wanneer een training/cursus wegens te weinig deelnemers geen doorgang kan vinden stelt Croan de opdrachtgever uiterlijk drie dagen voor de start van een cursus/training hierover in kennis.
Opdrachtgever dient uiterlijk twee weken voor de uitvoering van een dienst kenbaar te maken wanneer een dienst niet op het afgesproken tijdstip en/of de afgesproken locatie doorgang kan vinden, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Geschiedt afzegging niet binnen de gestelde termijn dan heeft Croan het recht de dienst bij de opdrachtgever volledig in rekening brengen. Wanneer een dienst tijdig is afgezegd is de opdrachtgever geen betaling verschuldigd.

7. E-Learning

E-learning is een product waarvan Croan de ontwikkelaar, c.q. eigenaar is, waarop een niet exclusief gebruiksrecht aan de Opdrachtgever verleend wordt. Het gebruikersrecht heeft een duur van 12 maanden. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, orders en overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming vooraf van Croan en schriftelijke overeenkomst tussen Croan en Opdrachtgever.
Croan heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever gecommuniceerd. Online Diensten worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van Croan en worden als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd.
Croan doet haar uiterste best haar levering van Online Diensten op optimale wijze uit te voeren. Croan streeft er naar haar onlinediensten 24 per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden).
Croan levert geen garantie met betrekking tot onderbreking van haar onlinediensten en/of eventuele fouten.
Het gebruik van Online Diensten is voorbehouden aan persoonlijk door Croan e-learning geautoriseerde gebruikers of aan Gebruikers in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van opdrachtgever welke in bezit zijn van een persoonlijk inlogaccount.
Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever een separaat persoonlijk inlogaccount te worden aangeschaft en aangemaakt.
Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft Croan het recht het betreffende account direct en zonder schriftelijke melding vooraf te blokkeren.
De verplichting van het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Online Diensten door Opdrachtgever en haar Gebruikers.
Croan heeft op ieder moment het recht het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten of delen daarvan naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen of te verwijderen.
Het product heeft als enig doel het opleiden van Gebruikers in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever.
Het is niet toegestaan het Product onder Gebruikersrecht te gebruiken ten behoeve van andere doeleinden en andere doelgroepen.
Opdrachtgever heeft niet het recht om zelf of derde partijen het recht te geven om het Product onder Gebruikersrecht te commercialiseren.
Opdrachtgever heeft niet het recht wijzigingen aan te brengen in het Product onder Gebruikersrecht.
In het geval dat Opdrachtgever een fout ontdekt in het Product onder Gebruikersrecht of last heeft van een storing die te wijten kan zijn aan het Product onder Gebruikersrecht zal de Opdrachtgever Croan hiervan op de hoogte stellen. Het betreffende probleem zal vervolgens in overleg worden opgelost of de module zal (tijdelijk) worden verwijderd.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de door Croan verstrekte gegevens, het gebruik van Diensten, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan.
Opdrachtgever accepteert dat Croan voor het aanbieden van onlinediensten gebruik maakt van producten van derden.
Opdrachtgever komt overeen dat Croan niet aansprakelijk zal worden gesteld met betrekking tot welke claim van de Opdrachtgever of een derde partij dan ook die voortkomt uit of door het gebruik van de Diensten, noch zal Croan aansprakelijk zijn voor enige speciale indirecte schade of schade voortvloeiend uit de het gebruik van haar Online Diensten en/of Producten onder Gebruikersrecht.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte of opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Croan mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Croan behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

9. Vertrouwelijkheid

Croan en de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever jegens derden, uitgezonderd die situaties waarin de opdrachtgever schriftelijk toestemming verleent om nader genoemde informatie aan met name genoemde derden te verstrekken.

10. Beveiliging en privacy

In het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is dit artikel opgenomen. De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Croan zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Croan. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Croan en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Croan hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of aan personen die namens Croan opdrachten uitvoeren.
De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Croan tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
Voor de verwerking van Persoonsgegevens heeft Croan een Verwerkersovereenkomst in overeenstemming met de AVG. Croan legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De klant stemt door het aangaan van een Overeenkomst in met de Verwerkersovereenkomst opgesteld door Croan.
De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Croan als het gaat om het verwerken van Persoonsgegevens van Klanten die door Croan worden opgeslagen.
Indien door de Klant middels de Croan Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Klant Croan tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de AVG.
Indien naar het oordeel van Croan een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Croan of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk is Croan gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. In de Verwerkersovereenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen bewaartermijnen van deelnemers aan diensten van Croan en Contactpersonen. De Verwerkersovereenkomst is inzichtelijk via de website van Croan. Deze verwerkersovereenkomst is van kracht en geldt als uitbreiding van de algemene voorwaarden.

11. Aansprakelijkheid

Croan is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid, waarop bij het verlenen van diensten in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het in de opdrachtbevestiging tussen Croan en opdrachtgever overeenkomen bedrag.

12. Offertes/opdrachtbevestigingen

De door Croan gemaakte offertes/opdrachtbevestigingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Croan is slechts aan de offerte/opdrachtbevestiging gebonden indien de aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

13. Prijzen

Prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en reiskosten. Indien een aangeboden dienst vrij van BTW is wordt hiervan in de offerte melding gemaakt. Mocht de fiscus alsnog tot een naheffing van BTW besluiten dan volgt een navordering aan de opdrachtgever over de te betalen BTW over het in de opdracht overeengekomen bedrag.
Croan behoudt zich het recht voor haar tarieven aan te passen aan externe prijs- en loonontwikkelingen.
Tussentijdse tariefwijzigingen worden niet doorberekend in bestaande opdrachten die een kortere doorlooptijd (= tijd tussen opdrachtbevestiging en afronding uitvoering) hebben dan zes maanden.
Tussentijdse tariefwijzigingen bij bestaande opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, gaan in aan het begin van de zesde maand na de aankondiging.

14. Duur en afsluiting van de opdracht

De overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de opdracht zullen door Croan zo goed mogelijk in acht worden genomen. Een enkele overschrijding brengt Croan echter nog niet in verzuim, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze leveringstermijn als fatale termijn moet worden beschouwd.

15. Betaling

Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, inclusief de kosten van de door Croan ingeschakelde derden, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

16. Toepassing recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

KvK Oost-Brabant 54300290

in company training advies 2

Versterk de ontwikkeling van jouw medewerkers

Vrijblijvend advies op maat

We geven je graag vrijblijvend advies omtrent de ontwikkelingsvraag van jouw medewerkers. Laat je gegevens achter en we nemen binnen één werkdag contact op.
DLP CTA Form