Gedragsverandering

Ontwikkelingen opleiding
gedragsverandering training praktijkopdracht

De praktijkopdracht van Croan is een eerste aanzet tot gedragsverandering na de training. We nemen daarmee de drempel weg om nieuw geleerde vaardigheden daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.

Het rendement van een training wordt voor het overgrote deel bepaald door de borging in de praktijk. Deze borging begint al voorafgaand aan de training. Croan geeft acht concrete tips die jij kunt gebruiken voor én na de training. Uit onderzoek blijkt dat de direct leidinggevende de meeste invloed heeft op het rendement van een training en de gewenste gedragsverandering van de deelnemer (bron: Broad & Newstrom). De rol van de leidinggevende is cruciaal voor het aanmoedigen en faciliteren van het toepassen van het geleerde in de praktijk. Daarom geven wij 8 concrete tips die de leidinggevende kan toepassen als zijn/haar medewerker een training gaat volgen:

Voor de training

1. Maak belang en verwachtingen duidelijk.

 • Bespreek de inhoud en koppel die aan de functie.
 • Neem door welk belang de training heeft voor de rol van de deelnemer.
 • Geef aan welk concreet gedrag je verwacht na de training.

2. Zorg voor voldoende voorbereidingstijd.

 • Geef de deelnemer de tijd zelf goed na te denken over waar hij/zij mee aan de slag gaat voordat je een gesprek met hem hebt.
 • Laat de deelnemer zich inlezen op inhoud en aanpak.

3. Zorg voor relevante leerdoelen.

 • Bespreek welke doelen de training heeft.
 • Beperk deze leerdoelen tot maximaal 3.
 • Koppel de leerdoelen aan de beoordelings- of performance management cyclus.

4. Informeer collega’s.

 • Breng anderen in de werkomgeving op de hoogte van het doel en het nut van de training.

Na de training

5. Organiseer een evaluatiegesprek.

 • Evalueer kort na de training en neem de gemaakte afspraken en het persoonlijk actieplan door.
 • Maak een planning hoe je hierover blijvend in gesprek blijft.

6. Moedig de medewerker aan.

 • Stimuleer de medewerker vaardigheden en gedrag uit de training toe te passen. Hiermee laat je zien dat jij het belangrijk vindt dat het leerproces ook na de training doorgaat.

7. Bied de mogelijkheid tot experimenteren. De eerste stap hierin is de praktijkopdracht van Croan.

 • Geef de medewerker voldoende tijd en ruimte om te oefenen. Wees behulpzaam door af en toe zelf het goede voorbeeld te geven. Laat de medewerker eens meekijken met een ervaren collega.

8. Geef feedback op wat je ziet en hoort.

 • Geef feedback op gedrag dat je observeert op basis van het 4G-model.
 • Geef niet alleen negatieve feedback, maar vooral ook positieve. Niets werkt effectiever dan een gemeend compliment voor goede prestaties.

Mogelijke ‘meetbare effecten’ voor deelnemers waarin Croan faciliteert:

  • 0 punt meting in vaardigheden
  • Vragenlijst ontwerpen
  • Trainingen en follow-up bijeenkomsten
  • Competentieprofiel ontwikkelen
  • Intervisie momenten organiseren omtrent bepaalde modules / vaardigheden (bijvoorbeeld vier keer per jaar)
  • Coaching (on the job)

Praktijkopdracht tussendoor
Om het rendement te vergroten en de kennis en vaardigheden te borgen krijgen de deelnemers na afloop van de laatste bijeenkomst een praktijkopdracht. De tussenliggende periode tot aan de follow-up gebruiken deelnemers om de vaardigheden bewust toe te passen in de praktijk. De trainer geeft persoonlijk feedback op de praktijkopdracht.

Toelichting praktijkopdracht
Ook al zijn deelnemers na afloop van een training enthousiast over de geleerde vaardigheden, toch leidt dit niet altijd direct tot het toepassen hiervan in hun dagelijks werk. Wellicht laten ze zich leiden door de waan en drukte van de dag of hebben ze nog onvoldoende zelfvertrouwen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers echt met het geleerde aan de slag gaan, ontvangen ze na afloop van de derde module een niet vrijblijvende praktijkopdracht. Door het uitvoeren van deze opdracht wordt de drempel om vaardigheden in de praktijk te oefenen verlaagd en het rendement van de training sterk vergroot. Op deze wijze maken de deelnemers zich de nieuwe kennis en vaardigheden eigen. Dit zorgt voor borging en
transfer naar de praktijk.
De deelnemers gaan met de praktijkopdracht aan het werk. Ze koppelen hun ervaringen met de nieuwe vaardigheden terug naar de trainer en ontvangen hierop individuele
feedback. De opdracht werkt als een extra zetje in de rug. Juist omdat de deelnemers het toepassen misschien nog spannend vinden, helpt de opdracht ze om de drempel te nemen.
De praktijkopdracht bevat haalbare doelen. Dat betekent dat de deelnemers de opdracht kunnen en durven uit te voeren. Het lukt ze om het merendeel van de geleerde vaardigheden toe te passen. We geven hen hiermee een succeservaring waardoor de intrinsieke motivatie om de nieuwe vaardigheden vaker toe te passen sterk vergroot. De trainer geeft de deelnemers terugkoppeling op hun gedrag. Daarmee bekrachtigen we wat ze goed doen en helpt ze dat om verder te leren.

Met deze tussentijdse praktijkopdracht wordt de effectiviteit en de slagingskans van de training veel groter en blijft het niet alleen bij een inspirerende bijeenkomst, maar vindt daadwerkelijke transfer naar de praktijk plaats.

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…