Je ideeën presenteren

Ervaringsverhalen

Stel je voor dat je over een jaar op een podium staat. Misschien op het werk, of tijdens een TEDtalk of iets anders. Je presentatie is heel goed verlopen en je ontvangt veel positieve feedback van mensen in het publiek. Hoe zou dat voelen? Opgelucht? Gelukkig? Succesvol?

Om dit te bereiken, kan de cursus ‘Presenteren van je ideeën’ je helpen aan je presentatievaardigheden te werken en je in staat stellen om een ​​geweldige presentatie te geven. Onlangs vond de cursus plaats. Dit keer met een kleine groep van slechts vijf deelnemers. Dit bleek een groot voordeel, want dit zorgde voor voldoende tijd voor persoonlijke aandacht.

De eerste avond was gevuld met oefeningen en theorie, elkaar afwisselend. Deze varieerden van verschillende benaderingen tot presenteren tot het leveren van een presentatie ter plaatse bij enkele dia’s die door de trainer werden meegebracht. De hele avond werd afgewisseld met momenten om persoonlijke doelen te bereiken, terwijl de trainer de deelnemers uitdaagde om deze doelen voor zichzelf te vinden. De theorie die de trainer door nam was interessant. Het werd op een to-the-point manier uitgelegd, met voorbeelden waar nodig.

Op de tweede avond werd de projector helemaal niet gebruikt. In plaats daarvan was een acteur aanwezig en had elk van de deelnemers een presentatie voorbereid om de theorie vanaf de eerste avond mee te oefenen. Na enkele opwarmoefeningen kreeg elke deelnemer de beurt om hun presentatie te geven. De presentator had de gelegenheid om de acteur (evenals de rest van het publiek) te vertellen wat voor soort publiek ze moesten nabootsen, waardoor elke deelnemer echt aan zijn persoonlijke doelen kon werken. Na elke presentatie werd feedback gegeven, meestal op basis van de persoonlijke doelen die eerder werden gedeeld.

De training was erg interessant en had ik veel take-aways van deze cursus. Ik zou deze training zeker aanbevelen aan al mijn ENTER collega’s!

Manufacturing Engineer @ Philips Healthcare

Meer informatie

Neem contact met ons op

Vertaald uit het Engels. Originele tekst:

Presenting your ideas

Imagine yourself on a stage one year from now. Maybe at work, or doing a TEDtalk, or anything else. Your presentation went really well, and you receive a lot of positive feedback from people in the audience. How would that feel? Relieved? Happy? Successful?

To achieve this, the course Presenting Your Ideas can help you work on your presenting skills and enable you to give a killer presentation. Recently the course took place, and this time with a small group of only five participants. This turned out to be a big advantage, as this ensured plenty of time for personal attention.

The first night was filled with exercises and theory, alternating each other. These varied from different approaches to presenting to delivering an on the spot presentation accompanying some slides that were brought by the trainer. The entire night was interspersed with moments to address personal goals, as the trainer challenged the participants to find these goals for themselves. The theory that the trainer went over was interesting. It was explained in a to-the-point manner, with examples where needed.

On the second night, the projector was not used at all. Instead, an actor was present and each of the participants had prepared a presentation to practice the theory from the first night with. After some warm-up exercises, each participant got a turn to give their presentation. The presenter had the opportunity to tell the actor (as well as the rest of the audience) what kind of audience they had to impersonate, which really allowed each participant to work on their personal goals. Feedback was given after each presentation, mostly based on the personal goals that were shared earlier.

Overall, the training was very interesting and I had plenty of take-aways from this course. I would definitely recommend this training to all my ENTER colleagues!

Manufacturing Engineer @ Philips Healthcare

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…