Training ‘Triple Problematiek’ voor zorginstellingen

Steeds meer medewerkers van zorginstellingen komen in aanraking met cliënten en patiënten waarbij sprake is van triple problematiek (ook wel bekend als triple diagnose). Naast psychiatrische problematiek en verslavingsproblemen speelt ook nog licht verstandelijke beperking (LVB) een belangrijke rol. Dit maakt de begeleiding van deze patiënten lastig. Croan heeft speciaal een training ontwikkeld voor zorgprofessionals om deze groep beter te kunnen begeleiden en behandelen.

Bovendien helpen ze de cliënten met het (verder) ontwikkelen van hun competenties, vaardigheden, talenten en ambities. Zodat zij uiteindelijk zelf de kracht vinden om hun leven op te pakken en kansen waar te maken. Het is niet alleen belangrijk dat een triple problematiek binnen een traject tijdig herkend wordt, maar ook dat de diverse betrokken zorgprofessionals weten hoe passende hulp en ondersteuning te bieden. Zo kunnen frustratie en onbegrip van beide kanten worden voorkomen. Een passende aanpak vergroot de kans op een constructief traject.

Kennisdoelen training ‘triple problematiek’

De deelnemer van de trainer heeft na afloop:

 • Kennis van coping strategieën van LVB-cliënten en inzicht in de oorsprong hiervan.
 • Zicht op zijn eigen valkuilen en (on)mogelijkheden binnen het begeleiden van LVB-cliënten (korte doelen, realistisch, ondersteunend in het herstelproces).
 • Bewustzijn van het feit dat hij/zij zichzelf als persoon meeneemt in de begeleiding.
 • Bewustwording van de onbewuste uitstraling en de gevolgen hiervan in de begeleidingsrelatie en de invloed hiervan op de ontwikkeling van de cliënt.
 • Verwerkingstijd en cognitieve load met elkaar in verband kunnen brengen,
 • Kennis van LVB-screening.
 • Kennis van verslaving en het effect hiervan op de begeleiding.
 • Kennis van de werking van drugs.
 • Veelvoorkomende psychiatrie besproken tegen het licht van begeleiding.
 • Kennis van hoe om te gaan met triple problematiek.

Vaardigheidsdoel Training ‘triple problematiek’

De deelnemer kan na afloop:

 • Copingstrategieën herkennen
 • De ‘eerste vijf minuten methodiek’. ‘presentiebenadering’ en ‘herstelgerichte benadering’ toepassen.
 • Diverse gespreksmodellen toepassen.
 • Het systeem betrekken in het proces: de triadekaart (ouders/wettelijk vertegenwoordiger, cliënt en de hulpverlener).
 • Een gesprek voeren ten aanzien van verwerkingstijd en cognitieve load.
 • Gesprekstechniek gericht op begeleiding bij LVB, verslaving en psychiatrie toepassen.
 • Gesprekstechniek gericht op motivatie inzetten.

Doelgroep van de training

De doelgroep van de training ’triple problematiek’ zijn zorgprofessionals en hulpverleners in o.a. de GGZ en Maatschappelijke Opvang.

Programma Training ‘triple problematiek’

De training ’triple problematiek’ duurt twee aaneengesloten dagen, plus een follow van een halve dag, Na afloop van de training ontvangen deelnemers een praktijkopdracht. Deze komt aan bod in de follow-up.

Dagdeel 1

 • Kennismaken, uitleg en doelstellingen programma.
 • Casussen en lastigheid in het begeleiden van LVB-cliënten van het hier en nu bespreken met daarbij de gedachten en gevoel van de hulpverlener.
 • Theoretische uitleg van LVB-problematiek naar aanleiding van de ingeleverde casussen en praktijkervaring van de trainer.
 • Koppelingen naar de voorafgaande theorie en casuïstiek.
 • Wat betekent dit voor de hulpverlener. (Uitdragen van de herstelvisie en de rol van de hulpverlener in het herstelproces)
 • Uitleg over veelvoorkomende psychiatrie in combinatie met LVB en de consequenties voor begeleiding.
 • Vaststellen van leerdoelen op flap-over die in het middagdeel worden geoefend met een trainingsacteur.

Dagdeel 2 (met acteur)

 • Met ondersteuning van een trainingsacteur met de LOTS, Learning On The Spot methode gaan we praktisch aan de gang met als doel:
 • Veranderproces in gang zetten en daarbij het inzetten van hulpmiddelen/ gesprekstechnieken en de houding van hulpverlener.
 • Herkenning van en handelen naar onder én overschatting van cliënten met LVB- problematiek en psychiatrische problematiek.

Dagdeel 3

 • Uitleg verslavingsproblematiek in relatie tot LVB en psychiatrie.
 • Bespreken diverse drugs en hun werking. Welk gedrag past bij welke drugs en in hoeverre speelt de psychiatrische stoornis daar nog een rol in?
 • Screener SUMID-Q bespreken.
 • Doelen vaststellen voor het oefenen in de middag.

Dagdeel 4 (met acteur)

 • Oefenen van gesprekstechniek als het gaat over triple problematiek.
 • Uitleg praktijkopdracht (2.3): Hoe zorgen we voor borging van de geleerde vaardigheden in de praktijk?
 • Evaluatie

Follow-up bijeenkomst (één dagdeel)

Drie maanden na afloop van de training volgt een follow-up bijeenkomst. Op deze dag reflecteren we op de behaalde (structurele) werk- en persoonlijke resultaten. De inhoud stellen we samen aan de hand van ervaring uit de praktijkopdrachten, persoonlijke leerwensen en casuïstiek van de deelnemers. Deze bijeenkomst dient ter verankering en verdieping van de nieuwe vaardigheden.

Accreditatie Training ‘triple problematiek’

De accredatie van de training is momenteel in behandeling en wordt binnen een aantal weken afgerond.

Aanbod van de Training Training ‘triple problematiek’

Het programma van de in-company training maken we in overleg op maat. Het niveau van de training is HBO.

Meer informatie en offerte

Vul voor meer informatie over de Training ‘Triple Problematiek’ of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.