Training ‘Systeemgericht werken’

Je medewerkers krijgen steeds vaker te maken met cliënten waarbij sprake is van meervoudige problematiek. De sociale omgeving (systeem) speelt hierin een belangrijke rol. Hoe kunnen zij het systeem in kaart brengen en verbanden leggen tussen dit systeem en de problematiek? De training systeemgericht werken gaat hierop in.

In de training systeemgericht werken leren medewerkers hoe de relatie tussen de cliënt en zijn sociale netwerk te versterken of op te bouwen en hoe de partner-familie te motiveren voor hulp.

Jongerenwerkers, case-managers, jeugdzorgwerkers en gezinsbegeleiders zien geregeld gezinnen en leefgroepen waarin zich een bepaalde dynamiek voordoet die niet handig, en mogelijk zelfs destructief, is en die moeizaam te doorbreken lijkt. Bepaalde vastgeroeste patronen waaraan niemand lijkt te kunnen ontsnappen. Het signaleren is een eerste stap. Daarna is het van belang dat er een analyse van het systeem komt wat uiteindelijk moet leiden tot een gedegen aanpak om de dynamiek binnen het gezin of de leefgroep te doorbreken.

In de systeemtheorie is het individu in zijn omgeving het onderwerp. Het is een manier van kijken naar sociale eenheden als gezinnen, leefgroepen en andere groeperingen die als systemen beschouwd kunnen worden. Deze manier van kijken zorgt voor een breder zicht op het geheel en levert aanknopingspunten voor interventies.

In onze samenleving wordt dat kijken vanuit verschillende perspectieven ook steeds belangrijker door het moeten opstellen van een ouderschapsplan bij scheiding en het toenemen van het aantal samengestelde gezinnen. Het maken van een kwalitatief contact is een investering vanuit de jeugdwerker die de basis legt voor een samenwerkingsrelatie. Van daaruit probeert de jeugdwerker zoveel mogelijk aansluiting te vinden om de belangen van alle betrokkenen te behartigen, voor zover mogelijk. Hiervoor worden ook gesprekstechnieken uit de mediation gebruikt (o.a. meervoudige partijdigheid).

In de training ‘systeemgericht werken’ wordt na het leggen van een theoretische basis gewerkt met casuïstiek uit de eigen praktijk. Er wordt op verschillende manieren gekeken naar individuen binnen systemen (ecogram genogram, sociagram, traides) en naar de dynamiek / wisselwerking tussen al die personen in het systeem. Daarnaast wordt er gekeken naar de wetmatigheden oftewel patronen die hieraan ten grondslag liggen, want herhaling is een kenmerk van elk systeem.

Doelstelling

De doelstelling is het opdoen van kennis, inzicht en vaardigheden in het werken met systemen en het adequaat signaleren en handelen naar aanleiding van de problemen die men aantreft binnen deze leef- en gezinssystemen.

Leerdoelen

Na afloop van de training ‘Systeemgericht werken’ weten je medewerkers:

  • Wat de uitgangspunten van de systeemtheorie zijn
  • Hoe ze het steunsysteem van de cliënt(en) kunnen betrekken
  • Hoe ze het belang van een ieder binnen het systeem kunnen onderstrepen
  • Hoe ze, door het tekenen van relaties in triades, in kunnen zetten op het behalen van doelstellingen

Na afloop van de training ‘Systeemgericht werken’ kunnen de medewerkers:

  • Individueel gedrag plaatsen in de context van interacties binnen het systeem
  • Rollen en functies binnen systemen duiden
  • Het emotionele krachtenveld binnen het systeem duiden
  • Intergenerationele problematiek en loyaliteiten duiden
  • Op professionele wijze in gesprek gaan met een (deel van) een systeem
  • Op professionele wijze, vanuit hun werkrol, grenzen stellen.

Aanbod van de training Systeemgericht werken
Programma ‘Systeemgericht werken’ is op maat. 

Meer informatie
Vul voor meer informatie over de training ‘Systeemgericht werken’ of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Voorbereiding

Tien dagen voor aanvang van de training stuurt elke deelnemer een leerwens en casus digitaal naar Croan.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.